1
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SHI/PRA ; v1
Book
2
by নির্মলেন্দু সমাজপতি
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SAM/UDV ; v2
Book
3
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SHI/PRA ; v2
Book
4
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SHI/PRA;v1
Book
5
by অর্ধেন্দু শেখর নন্দী
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 NAN/TRI ;v1 ;e4
Book
6
by অর্ধেন্দু শেখর নন্দী
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 NAN/TRI ;v2 ;e4
Book
7
by অর্ধেন্দু শেখর নন্দী
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 NAN/TRI ;v2 ;e3
Book
8
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SIK/TRI ;v3 ;e2
Book
9
by নির্মল কুমার
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 K96
Unknown
10
by শিবদাস ঘোষ
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 G346S
Unknown
11
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SHI/SNA
Book
12
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SHI/PRA ; v3
Book
13
by জয়ন্ত কুমার শিকদার
Located: Hiralal Mazumdar Memorial College for Women
Call Number: 581 SHI/SNA
Book
14

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 M698-2
Unknown
15

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 M697-1
Book
16
by জয়ন্ত কুমার সিকদার
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 Si29
Unknown
17

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 Si29-1
Unknown
18

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 Si29-2
Unknown
19
by পঞ্চানন মাজী
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 M288-2
Book
20
by জয়ন্তকুমার শিকদার
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: 581 Si29k
Book