61
by বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৩বঙ্কি-ক ০৪ ত৩৭৮
Unknown
62
by তপোধীর ভট্টাচার্য
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.০৪ ত২৮৩
Unknown
63
by ক্ষেত্র গুপ্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫তারা০৪ ক৯৯৩
Unknown
64
by সমরেশ মজুমদার
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৪রবী-গল্প০৪ স২৮৪
Unknown
65

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫তারা০৪ ধ৯৩৪
Unknown
66

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫তারা০৪ উ১৮৭
Unknown
67
by বীরেন্দ্র দত্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮০.৩৩ ব৮০
Unknown
68
by ইন্দ্রানী চক্রবর্তী
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮০.৩৩ ই৭০
Unknown
69
by বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৩বঙ্কি-ক ০৪ ই৮৩
Unknown
70
by বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.৫কম ব১৩
Unknown
71
by অরূপকুমার ভট্টাচার্য
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.০৪ অ৮৪৯
Unknown
72
by অচিন্ত্য বিশ্বাস
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.৫ অ১৮
Unknown
73
by সুকুমার সেন
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.০৭ স৫২
Unknown
74
by নবনীতা দেবসেন
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.১ ন২৩
Unknown
75
by সমরেশ বসু
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.৫ স২৮
Unknown
76
by বীরেন্দ্র দত্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮০.৩৩ ব৮০-১
Unknown
77
by বীরেন্দ্র দত্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮০.৩৩ ব৮০-২
Unknown
78

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.৩বঙ্কি গ৪১অ
Unknown
79
by কিন্নর রায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.৫ ক৫৮১
Unknown
80
by বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮৩.৫ ব৬১
Unknown