121
by মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫পু ম৫৮০
Unknown
122
by অদ্বৈত মল্লবর্মণ
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫তি অ৪১৭
Unknown
123
by বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫ ব৬২৩
Unknown
124
by রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৬গ র৩০৯
Unknown
125

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.০৩ অ৯১২
Unknown
126
by জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৪শর ০৪ জ৪৭৬
Unknown
127
by শান্তনু কায়সার
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫অদ্বৈ ০৪ শ৩৬৩
Unknown
128
by ক্ষেত্র গুপ্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫তারা ০৪ ক৯৯৩
Unknown
129
by অলোক রায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.০৪ অ৯১২
Unknown
130
by ভবতোষ দত্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৩বঙ্কি০৪ ভ২৪০
Unknown
132
by অলোক রায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.০৪ অ৯১২
Unknown
133

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৪শর ০৪ উ১৮৭
Unknown
134
by অলোক রায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৫তারা ০৪ অ৯১২
Unknown
135

Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৬ ত৯৯৪
Unknown
136
by মানসী সেনগুপ্ত
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৬ত্রৈলো ০৪ ম৫৭৪
Unknown
137
by সান্ত্বনা চক্রবর্তী
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৬০৪ স৪২৩
Unknown
138
by শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.০৪ শ৫৩৩
Unknown
139
by গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৪রবী গ৭৭৭
Unknown
140
by গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
Located: Sivanath Sastri College
Call Number: ৮১৩.৪রবী ০৪ গ৭৭৭
Unknown